Newyddion

Llyfr coginio newydd yn dathlu'r lleol, y tymhorol, y cynaliadwy a'r Cymreig
Codi arian hanfodol i'r hosbis i blant Tŷ Hafan

Codi arian hanfodol i'r hosbis i blant Tŷ Hafan

Ers iddo agor yn 1999 mae Tŷ Hafan, yr elusen sydd yn cynnig gofal a chymorth i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, wedi cefnogi dros 850 o blant a’u teuluoedd. Fel rhan o ymgyrch codi arian at yr elusen bwysig hon mae un o’i gwirfoddolwyr, Juliet Bebbington, wedi ysgrifennu cyfrol hwyliog i blant gynradd gyda’r holl elw yn mynd tuag at yr hosbis.  darllen mwy

Golwg dychanol a damniol ar fyd addysg uwch gan gyn-Lyfrgellydd Cenedlaethol Cymru
Cyhoeddi cyfrol o jôcs i godi arian i'r Gwasanaeth Iechyd
Cyfrol arloesol yn trafod dibyniaeth ar alcohol yn y Gymru Gymraeg

Cyfrol arloesol yn trafod dibyniaeth ar alcohol yn y Gymru Gymraeg

Yn ôl ymchwil gan Alcohol Change UK mae chwarter oedolion Cymru wedi cynyddu faint o alcohol maent yn ei yfed yn ystod cyfnod y Clo Mawr, gyda gwerthiant diodydd meddwol wedi neidio i fyny 31% yn ystod mis Mawrth eleni. Mae’r llyfr newydd Un yn Ormod a olygwyd gan Angharad Griffiths yn un amserol felly ac yn gobeithio agor y drafodaeth o berthynas unigolion gydag alcohol ac yn cynnig cymorth drwy’r Gymraeg ar bwnc sensitif iawn.  darllen mwy

Llyfr newydd i ddysgwyr yn cynnwys straeon wedi eu hysbrydoli gan y cyfnod clo

Llyfr newydd i ddysgwyr yn cynnwys straeon wedi eu hysbrydoli gan y cyfnod clo

Mae’r Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg, yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Lolfa wedi cydweithio ar lyfr newydd o straeon gan rai o awduron blaenllaw Cymru ar gyfer dysgwyr. Bydd y llyfr yn cael ei lansio adeg gŵyl AmGen, gydag un stori yn cael ei ddarllen bob dydd am yr wythnos gyfan. Llyfr delfrydol i ddysgwyr sy’n awchu am ddeunydd i’w helpu yn ystod y cyfnod anodd yma.  darllen mwy

Ditectif benywaidd yn cael y lle blaenaf mewn nofel gan gyn-enillydd Llyfr y Flwyddyn

Ditectif benywaidd yn cael y lle blaenaf mewn nofel gan gyn-enillydd Llyfr y Flwyddyn

Mae nofelau ditectif wedi dod yn gynyddol boblogaidd yn y Gymraeg yn ddiweddar, gyda nifer o gyfresi llwyddiannu gan awduron fel Alun Davies ac John Alwyn Griffiths yn llwyddo. Dynion sydd wedi bod amlycaf yn y cyfresi yma, ond mewn llyfr newydd gan yr awdur amryddawn Jon Gower, Y Dial, mae’r ditectif Emma Freeman yn cael y lle blaenaf. Partner i Tom Tom yw Emma, oedd yn ymwneud ag achos tywyll yn nofel ddiwethaf Jon Gower o’r enw Y Düwch a gyhoeddwyd yn 2018.  darllen mwy

Cyflwyno llyfr i un o gymwynaswyr mawr byd athroniaeth yng Nghymru

Cyflwyno llyfr i un o gymwynaswyr mawr byd athroniaeth yng Nghymru

Gyda gwerthoedd rhyddfrydol o dan fygythiad mewn sawl rhan o’r gorllewin – o Brydain i America – mae’n anodd meddwl am bwnc athronyddol mwy cyfoes a pherthnasol i’w drafod mewn cyfrol. Prif ffocws Rheswm a Rhyddid, cyfrol newydd wedi’i olygu gan E. Gwynn Matthews, yw ymateb i’r Ymoleuad, y chwyldro syniadaethol a osododd sail ar gyfer gwerthoedd a gwleidyddiaeth y cyfnod modern ac sy’n sylfaen ddamcaniaethol i’r wladwriaeth ryddfrydol  darllen mwy

Llyfr digidol Rwdlan y Cyfnod Clo yn cael ei gyhoeddi fel llyfr

Llyfr digidol Rwdlan y Cyfnod Clo yn cael ei gyhoeddi fel llyfr

Mae’r awdures Angharad Tomos yn cyhoeddi llyfr newydd yng Nghyfres Rwdlan yr wythnos hon, sef Pawennau Mursen. Cyflwynwyd y llyfr yn ddigidol yn wreiddiol, ar ddechrau’r cyfnod clo adeg y coronafeirws, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Llyfrau Plant (2 Ebrill). Ond bellach mae’r Lolfa wedi penderfynu cyhoeddi llyfr print o Pawennau Mursen – y cyntaf yn y gyfres i gael ei gyhoeddi ers wyth mlynedd.  darllen mwy

Llyfr lliwio newydd Cadi i ddiddanu plant!

Llyfr lliwio newydd Cadi i ddiddanu plant!

Mae Cadi, y ferch fach annwyl a busneslyd, a seren Cyfers Cadi gan yr awdures Bethan Gwanas, yn ôl – a’r tro yma, mae modd i blant liwio ei hanturiaethau eu hunain! Mae Llyfr Lliwio Cadi yn gasgliad hyfryd o luniau tylwyth teg a deinosoriaid, creaduriaid y môr a'r Celtiaid, sef y bydoedd mae Cadi wedi ymweld â nhw ym mhedwar llyfr cyntaf y gyfres.  darllen mwy

Llythyrau dadlennol newydd yn arwain at drysor o gyfrol am Caradog Prichard
Achos newydd cyffrous i Dditectif Taliesin MacLeavy

Achos newydd cyffrous i Dditectif Taliesin MacLeavy

Mae’r ditectif Taliesin MacLeavy yn ôl – gydag achos newydd a phartner newydd - mewn dilyniant hir ddisgwyliedig gan yr awdur Alun Davies. Mae Ar Lwybr Dial yn dilyn y nofel hynod boblogaidd Ar Drywydd Llofrudd, ac yr ail mewn trioleg. Fel y cyntaf, mae’r ddirgelwch wedi’i leoli yn ardal Aberystwyth ac mae’r arddull yn adleisio storïau dirgelwch a chyfresi teledi Scandi, sy’n parhau i fod yn boblogaidd ledled y byd.  darllen mwy

Ymchwilydd ifanc yn datgelu cyfrinachau diwydiant mwyn canolbarth Cymru

Ymchwilydd ifanc yn datgelu cyfrinachau diwydiant mwyn canolbarth Cymru

Mae diwydiant glo de Cymru yn adnabyddus ledled y byd, a diwydiant llechi gogledd Cymru yn cael ei gydnabod drwy’r Amgueddfa Lechi, gyda chyhoeddiadau niferus yn adrodd yr hanes. Ond beth am ddiwydiant coll mwyngloddio canolbarth Cymru? Mae Ioan Lord, awdur llyfr dwyieithog O’r Ddaear Fyddar Faith: Mwyn o Ganolbarth Cymru, yn gobeithio dod â hanes a phwysigrwydd y diwydiant a’r gymdeithas i’r amlwg drwy ei ddisgrifiadau coeth a’i luniau newydd sbon o dan ddaear.  darllen mwy

Byddwch yn rhan o lyfr newydd i ddathlu'r twf mewn cefnogaeth i annibyniaeth!
Stori annibyniaeth Croatia'r 90au a'r cymariaethau â Chymru gyfoes yn ysbrydoli nofel
Taclo bwlio, hiliaeth a jiráff sydd ag ofn uchder!

Taclo bwlio, hiliaeth a jiráff sydd ag ofn uchder!

Mae nofel newydd Casia Wiliam, sydd wedi’i hanelu at blant 7 i 11 oed, yn gam i’r cyfeiriad cywir o ran llenyddiaeth Gymraeg yn adlewyrchu Cymru fodern, gynwysiedig. Mae’r nofel yn delio gyda themâu fel bwlio oherwydd bod y prif gymeriad yn hil cymysg. Mae Sw Sara Mai yn dilyn Sara Mai, sy’n 9 oed, wrth iddi geisio deall ei chyfoedion ym Mlwyddyn 5 cystal ag y mae’n deall yr anifeiliaid yn sw ei mam.  darllen mwy

Beti George yn canmol nofel ingol am gariad a dementia
Daw eto haul ar fryn - neges nofel gyntaf Heiddwen Tomos i'r arddegau
Nofel gyda themâu amserol a chyfoes

Nofel gyda themâu amserol a chyfoes

“Cynnil, meistrolgar a chwbl wreiddiol”, dyna eiriau Mererid Hopwood am Wal, nofel i oedolion gan Mari Emlyn a gyhoeddir gan wasg y Lolfa. Mae Wal yn delio â themâu cyfoes ac amserol ac yn gwbl wahanol i unrhyw nofel arall a gyhoeddwyd yn y Gymraeg yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nofel amlhaenog, arbrofol yw hi a fydd yn gwthio ffiniau llenyddol a’r hyn a ystyrir i fod yn llyfrau plant a llyfrau oedolion. Disgrifiwyd hi gan Emyr Lewis yn “sinistr o ddiniwed; anghynnes o agos-atoch; arteithiol o ddarllenadwy”.  darllen mwy

Cyfrol sy'n cynnig gobaith mewn cyfnod tywyll

Cyfrol sy'n cynnig gobaith mewn cyfnod tywyll

Yn rhan o gynllun Darllen yn Well, cyhoeddir cyfieithiad i’r gwerthwr gorau, Reasons to Stay Alive gan yr awdur uchel ei barch a hynod boblogaidd, Matt Haig. Mae Rhesymau Dros Aros yn Fyw yn lyfr teimladwy, doniol a llawen sydd yn ceisio lleihau’r stigma sydd ynghlwm ag iechyd meddwl ac yn ceisio argyhoeddi pobl mai “nid o waelod y cwm y mae’r olygfa orau.”  darllen mwy

1-20 o 190 1 2 3 4 5 . . . 10
Cyntaf < > Olaf