Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Newyddion

Antur newydd yng nghyfres boblogaidd Casia Wiliam!

Antur newydd yng nghyfres boblogaidd Casia Wiliam!

Yr wythnos hon, mae Sara Mai yn ôl gydag antur newydd sbon. Mae Sara Mai ac Antur y Fferm (Y Lolfa) gan Casia Wiliam, yn ddilyniant i Sw Sara Mai a Sara Mai a Lleidr y Neidr. Mae’r ddwy nofel gyntaf wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Tir na n-Og (2021 a 2022), a bu i’r nofel gyntaf gipio’r Wobr yn 2021.  darllen mwy

Y Lolfa yn ailgyhoeddi clasur am chwedlau Cymru

Y Lolfa yn ailgyhoeddi clasur am chwedlau Cymru

Yr wythnos hon cyhoeddir fersiwn diwygiedig o glasur Cymraeg, sef Chwedlau Gwerin Cymru, gan Robin Gwyndaf (Y Lolfa). Yn wreiddiol fe’i cyhoeddwyd gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru ym 1989 – cofnod holl bwysig o draddodiad y stori werin yng Nghymru.  darllen mwy

Dwdls i ysbrydoli siaradwyr newydd

Dwdls i ysbrydoli siaradwyr newydd

Mae llyfr newydd o’r enw Dwdls Cymraeg gan yr Athro Oliver Turnbull, yn olrhain taith dysgwr trwy cyfres o ddŵdls. Mae’r dwdls yn amlygu mewn ffordd ysgafn rai o’r heriau sy’n wynebu siaradwyr newydd, yn enwedig wrth gaffael iaith. Daeth y llyfr at ei gilydd gyda chymorth Dr Llion Jones a thiwtoriaid Cymraeg Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor ac o dan nawdd Ecoamgueddfa Llŷn.  darllen mwy

Nofel lawn troeon a hiwmor sy'n ddihangfa pur!

Nofel lawn troeon a hiwmor sy'n ddihangfa pur!

Mae Marlyn Samuel wedi sefydlu’i hun fel brenhines y nofel boblogaidd Gymraeg, ac ni fydd ei stori newydd Dros fy Mhen a ’Nghlustiau yn siomi! Mae’n nofel afaelgar, sy’n llawn hiwmor a throeon, ac fel sawl un o nofelau yr awdures mae’n chwarae gyda’r syniad o ffawd.  darllen mwy

Gladiatrix: Bethan Gwanas yn rhoi llwyfan i'r merched yn Oes y Rhufeiniaid mewn nofel newydd
Antur newydd i Griw'r Coed a phecyn adnoddau i athrawon

Antur newydd i Griw'r Coed a phecyn adnoddau i athrawon

Mae’r archarwyr Criw’r Coed yn ôl gydag antur newydd. Criw’r Coed a’r Draenogod ydi’r ail lyfr yn y gyfres gan Carys Glyn a Ruth Jên. Mae’r llyfr yn dysgu plant Cymru sut i helpu draenogod i grwydro’n rhydd eto. Mae’r awdures a’r artist yn gobeithio bydd y gyfres yn agor llygaid plant at ryfeddodau byd natur a’u helpu i ddeall bod ganddynt y gallu i wneud gwahaniaeth.  darllen mwy

Ditectif newydd yn ffurfafen ffuglen Gymraeg
Nofel i’r Arddegau Sy’n Trafod y Profiad o Fod yn Wahanol
Y Llyfr 'Awdurdodol' ar Hanes Boddi Cwm Tryweryn

Y Llyfr 'Awdurdodol' ar Hanes Boddi Cwm Tryweryn

Mae’r gyfrol ‘awdurdodol’ hon ynghylch Tryweryn yn herio ‘chwedlau’ a safbwyntiau cryfion am foddi’r Cwm Cymreig. Beth bynnag fo’r cymhlethdodau yn ymwneud â boddi Cwm Tryweryn, caiff adeiladu Llyn Celyn ei ystyried yn eang fel digwyddiad nodedig yn hanes Cymru. Mae’r stori yn cyffwrdd â chalonnau pobl Cymru mewn ffordd hollol unigryw, ac o’r diwedd, wedi ugain mlynedd o ymchwil, mae’r awdur Wyn Thomas wedi ysgrifennu astudiaeth fanwl arni i’w gyhoeddi gan Y Lolfa, gan gwestiynu sawl barn gyffredin.  darllen mwy

Ail gyfrol hudol i’r Harry Potter Cymraeg – mae Cadi Goch yn ei hôl!

Ail gyfrol hudol i’r Harry Potter Cymraeg – mae Cadi Goch yn ei hôl!

Mae Cadi Goch a’r Crochan Hud newydd ei rhyddhau gan wasg y Lolfa. Dyma’r ail nofel sy’n dilyn anturiaethau Cadi Goch a’i ffrindiau yn yr ysgol swynion yn Annwfn, Gwlad y Tylwyth Teg. Mae Cadi yn dechrau amau bod cynllwyn ar droed i ddwyn crochan hynafol sy’n cael ei arddangos yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth a’i ddefnyddio i greu byddin anorchfygol er mwyn gosod ei mam, y frenhines greulon, ar orsedd Annwfn.  darllen mwy

Mewn fila crasboeth yn Umbria, mae cymeriadau’n tynnu’n groes, a chyfrinachau’n bygwth berwi drosodd…

Mewn fila crasboeth yn Umbria, mae cymeriadau’n tynnu’n groes, a chyfrinachau’n bygwth berwi drosodd…

Nofel yw hon am gwmni’n dod at ei gilydd am bythefnos o wyliau mewn un fila yn Umbria – yn deulu, ffrindiau a chydnabod. Bydd rhai yn cyfarfod ei gilydd am y tro cyntaf, eraill yn hen gyfarwydd ag antics y naill a’r llall, ac mae’n amlwg o’r dechrau bod tensiwn yn mudferwi. Ond mae’r lleoliad yn ddelfrydol, a diwylliant yr ardal yn drawiadol, heb sôn am yr awyr ddigwmwl sy’n cyfarch pawb bob bore. Beth all fynd o’i le, mewn difrif?  darllen mwy

‘Cadwa’n driw i ti dy hun’ - Neges Caryl Lewis yn ei llyfr newydd i blant

‘Cadwa’n driw i ti dy hun’ - Neges Caryl Lewis yn ei llyfr newydd i blant

Mae gwasg y Lolfa newydd ryddhau Guto a Dreigiau'r Nos gan Caryl Lewis. Dyma lyfr am fachgen ifanc sydd â ffrindiau anghyffredin, sef dreigiau amryliw ac amrywiol, ac mae ganddo feddwl mawr ohonynt, bob un. Yr unig broblem ydi, nid pawb sy'n gallu gweld y dreigiau hyn, ac mae cyfeillion Guto sy'n chwarae pêl dan y coed yn mynnu y dylai anghofio am 'ei ddraig wirion.'  darllen mwy

Llyfr i arfogi plant a phobl ifanc yn wyneb pwysau cynyddol y cyfryngau cymdeithasol

Llyfr i arfogi plant a phobl ifanc yn wyneb pwysau cynyddol y cyfryngau cymdeithasol

Mewn oes sy’n gynyddol dechnolegol, mae gallu technoleg i ehangu gorwelion ein bydoedd yn syfrdanol. Ond, mae hynny’n aml yn dod â phris gan bod yna lawer o bethau negyddol all godi yn sgil y datblygiadau diweddaraf ym myd y cyfryngau cymdeithasol. Mae hi’n dipyn o gamp gwybod sut i fynd ynglŷn â’r heriau hyn, ac yn aml iawn, rydyn ni’n teimlo’n rhwystredig, ar goll, ac yn llawn pryder oherwydd y cymhlethdod, ac eisiau cymorth gan ffynhonnell ddiogel a dibynadwy.  darllen mwy

Nofel i ddysgwyr, gan ddysgwr - Cân draddodiadol yn sbarduno nofel i siaradwyr Cymraeg newydd
Bom Arwisgo’r Tywysog Charles wedi’i gwneud gan ‘Barnes Wallis Cymru’

Bom Arwisgo’r Tywysog Charles wedi’i gwneud gan ‘Barnes Wallis Cymru’

Cafodd bom ei gwneud allan o diwb Horlicks mewn ymgais i atal arwisgiad y Tywysog Charles yng Nghaernarfon gan ddyn oedd yn cael ei adnabod fel “Barnes Wallis” Cymru. Ond ni achosodd y ddyfais – a grëwyd i ryddhau’r Cymry o “ormes y Sais” – fawr o ddifrod pan gafodd ei phrofi, gan orfodi Byddin Rhyddid Cymru (FWA) a’i harweinydd lliwgar, Cayo Evans i ailfeddwl eu cynllun.  darllen mwy

Nofel sy’n dwyn ysbrydoliaeth gan ddarlun enwog Salem, lle mae’r diafol yn y siôl yn taro’i gysgod yn dragwyddol...

Nofel sy’n dwyn ysbrydoliaeth gan ddarlun enwog Salem, lle mae’r diafol yn y siôl yn taro’i gysgod yn dragwyddol...

Mae’r awdur poblogaidd Haf Llewelyn ar fin cyhoeddi ei nofel ddiweddaraf, sy’n dwyn y teitl Salem. Nofel yn pendilio rhwng y flwyddyn 1908 a 2016 yw hon, a gwelwn iddi ddechrau yn 1908 drwy olrhain hanes merch o’r enw Agnes neu Neta, ynghyd â’i theulu. Mae Neta yn ei chael ei hun yn feichiog, ac o’r herwydd yn wynebu llid y gymdeithas gapelyddol y mae’n trigo ynddi. Trist yw ei thynged wrth inni ddod i wybod maes o law ei bod wedi mynd i mewn i’r môr yn Llandudno.  darllen mwy

‘Llinella sirol. County lines. Hynna sgynnoch chi ia?’ - Nofel sy’n mynd at asgwrn pydredig yr is-fyd cyffuriau
“Mae’n rhaid i dref fach fel hon gael ff*c-yps, sti. Am be fasa pawb yn siarad fel arall?”

“Mae’n rhaid i dref fach fel hon gael ff*c-yps, sti. Am be fasa pawb yn siarad fel arall?”

Mae Sêr y Nos yn Gwenu yn dilyn cyfnod ym mywydau Leia a Sam. Pan eisteddodd Sam drws nesaf i Leia ym Mlwyddyn Dau, digwyddodd rhywbeth a newidiodd popeth. Tyfodd edau anweledig rhyngddynt, edau sydd wedi eu clymu a’u tynnu at ei gilydd fyth ers hynny. Ond bymtheg mlynedd yn ddiweddarach mae bywyd yn fwy cymhleth, gyda Leia yn wynebu cyfnod o wasanaethu cymdeithasol, a Sam yn dygymod â cholled enfawr.  darllen mwy

Gêm Fwrdd sy’n ail-fyw Rhyfel Glyndŵr Dros Annibyniaeth
Sharon Morgan - Actores a Mam: Hunangofiant sy’n datgelu’r heriau sy’n gwynebu merched ym myd actio.
1-20 o 320 1 2 3 4 5 . . . 16
Cyntaf < > Olaf