Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Nofel am orbryder i blant 'Ddarllen yn Well'

Yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl mae un plentyn a pherson ifanc ym mhob deg yn dioddef o broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys iselder a gofid, yn sgil rhywbeth sy’n digwydd yn eu bywydau. Mewn ymateb i hyn mae nofel newydd i blant rhwng 9 a 12 oed yn cael ei gyhoeddi gan Y Lolfa i roi sylw i orbryder. Mae Angylion Pryder (Y Lolfa) yn addasiad gan Meinir Wyn Edwards o’r nofel Saesneg Worry Angels gan Sita Brahmachari.

 Mae’r addasiad yn rhan o ymgyrch Darllen yn Well sydd wedi hen sefydlu erbyn hyn, ond dyma un o’r llyfrau cyntaf i’w cyhoeddi yn benodol ar gyfer plant 9-12 oed.

 Meddai Meinir Wyn Edwards:

“Mae’n bwysig iawn cael llyfrau darllen i blant sy’n sôn am wahanol anhwylderau corfforol a meddyliol. Maent yn adnoddau pwysig nid yn unig i’r rhai sy’n dioddef, ac yn cael eu heffeithio’n uniongyrchol, ond i bawb, er mwyn i blant eraill ddysgu mwy am y cyflyrau. Mae Mia Mai yn dioddef o orbryder, ac mae stori Angylion Pryder yn ymdrin â hynny mewn modd sensitif ac emosiynol. Trwy ddod yn ffrindiau â Rima a’i theulu o ffoaduriaid o Syria, mae Mia’n dod i delerau â’i phryder ei hun ac yn dysgu sut i ddygymod â phethau fel mynd i’r ysgol a chwrdd â phobl newydd.”

 Mae Mia Mai yn gorfod ymdopi â nifer o newidiadau yn ei bywyd, ac mae’n pryderu am bob peth – symud ysgol, ei rhieni yn gwahanu, symud tŷ, cwrdd â phobl newydd. Pan mae’n mynd am gyfnod i’r Tŷ Celf, cyn iddi ddechrau yn yr ysgol uwchradd newydd, mae’n cael cyfle i fod yn greadigol a dysgu sgiliau newydd trwy bobi cacennau, hau hadau a gwneud gwaith celf a chrefft fel yr angylion pryder allan o bapur. Ac mae wrth ei bodd pan mae merch newydd yn cyrraedd o Syria.

 Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: "Mae lles plant yn bwysig bob amser, ond mae'r pandemig yma wedi gwneud i ni sylweddoli pa mor bwysig yw gwneud yn siŵr fod gan blant fynediad at adnoddau digidol a phrint maen nhw'n gallu ymddiried ynddyn nhw sy'n helpu i'w cefnogi nhw a'u galluogi nhw i siarad am eu teimladau. Mae'n hanfodol bod y sgyrsiau yma'n gallu digwydd yn iaith gyntaf y plentyn, a dyna pam ein bod ni yn y Cyngor Llyfrau yn falch o fod yn rhan o'r gwaith o gyfieithu'r llyfrau gwych yma."

 “Bydd y Lolfa yn cyhoeddi ail nofel i’r arddegau drwy'r cynllun Darllen yn Well yn fuan, sef Gan Bwyll a Gwyddbwyll, addasiad Bethan Gwanas o Check Mates gan Stewart Foster,” meddai Meinir Wyn Edwards.