Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Llyfr gan Adam yn yr Ardd i annog plant a rhieni i fynd i arddio

Mae’r garddwr adnabyddus a phoblogaidd o Ddyffryn Aman, Adam Jones, yn cyhoeddi ei lyfr gyntaf i blant – Dere i Dyfu (Y Lolfa). Mae Adam yn wyneb ac yn llais cyfarwydd i nifer, gyda slotiau cyson ar Prynhawn Da, Heno a BBC Radio Cymru ac mae e hefyd wedi datblygu presenoldeb sylweddol ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda dros 18,000 o ddilynwyr ar Instagram (@adamynyrardd)!

Dechreuodd Adam Jones arddio pan oedd yn 3 oed gan ddilyn diddordeb ei dad-cu, ac erbyn hyn mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad. Meddai Adam:

“Roedd fy nhad-cu yn fentor pwysig ac arbennig iawn wrth imi gychwyn a meithrin fy sgiliau a’m gwybodaeth garddio. Roedd cenhedlaeth fy nhad-cu yn ysbrydoledig – pawb yn garddio ac yn rhannu cyngor a thechnegau gyda’i gilydd. Roeddwn yn mwynhau bod yn rhan o’r gymuned glòs hon. Rwy’n awyddus i annog plant a theuluoedd i droi at yr ardd i dyfu eu bwyd eu hunain, i ofalu am natur a jyst mwynhau bod tu allan. Os all y llyfr yma helpu gyda hyn, gwych!”

Erbyn hyn mae ganddo ei ardd ei hunan ac mae’n tyfu llysiau, ffrwythau a pherlysiau, yn ceisio byw bywyd sy’n hunangynhaliol.

“Mae ceisio byw bywyd hunangynhaliol werth yr ymdrech bob tamed! Mae gwybod nad ydyn ni’n ddibynnol ar gyflenwadau bwyd o ben draw’r byd ac yn gorfod poeni am y cynnydd cyson mewn costau yn wych. Mae e hefyd yn meddwl y gallwn ni fwyta bwydydd yn eu tymor a gwybod o ble maen nhw’n dod a sut tyfwyd nhw. Mae garddio mewn modd sy’n parchu a diogelu natur yn ein helpu i gynhyrchu mwy yn yr ardd – mae e’n cryfhau’r system, un cylch cyfan o fywyd iach a llewyrchus.”

“Does dim angen i ni geisio newid ein bywydau dros nos, ond gallwn ni gynyddu gam wrth gam faint o fwyd ry’n ni’n tyfu. Un arbrawf mawr yw’r ardd yn y pen draw – weithiau bydd pethau’n llwyddo y tu hwnt i bob disgwyliad ac weithiau bydd pethau’n aflwyddiannus. Dathlwch y llwyddiannau a pheidiwch ddigalonni am y pethau sydd ddim yn gweithio, mae e’n rhan o gylch yr ardd. Bydd gwersi i’w dysgu o hyd a rhesymau i fod yn ffyddiog am y dyfodol!” meddai Adam.

Mae Dere i Dyfu yn dilyn Dewi Draenog a Beca Broga wrth iddynt fwynhau garddio – maent wrth eu boddau yn gweld yr holl anifeiliaid a’r bywyd gwyllt sydd yn yr ardd! Trwy’r ddau gymeriad yma, mae’r llyfr yn annog diddordeb y darllenwyr mewn garddio sydd mewn cytgord â natur a bywyd gwyllt. Mae’r llyfr yn cynnwys syniadau am weithgareddau i oedolion a phlant ar y cyd hefyd.

“Rwy’n gobeithio bydd y llyfr yn rhoi hyder garddio i blant a’u rhieni, ac i athrawon hefyd. Does dim angen i arddio fod yn gymhleth – mae’n medru bod yn rhan syml ond pwysig o’n bywydau. Mae garddio’n ffordd wych i ni deimlo’n agos at fyd natur, i ymlacio, i gynhyrchu bwyd a jyst joio! Rwy’n gobeithio bydd Dere i Dyfu yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o blant i arddio mewn modd sy’n parchu’r amgylchedd ac yn dod â mwynhad a hapusrwydd iddyn nhw hefyd.”