Talybont  Aberystwyth
Ceredigion  Cymru  SY24 5HE
+44(0) 1970 832 304
ylolfa@ylolfa.com
chwilio am lyfr

chwilio manwl


Cyhoeddiadau am : = Teens

Teens

Darganfuwyd 136 cofnod.

Llyfrau Cymraeg
Ewch | Go
5.95

Aderyn Brau   (Mared Llwyd)
Mae byd Megan wedi ei droi ben i waered. Rhaid iddi adael cymuned glos Llanfair a'r ysgol fach gartrefol a symud i ddina...

Ewch | Go
3.95

Adlais   (Shoned Wyn Jones)
Trawsnewidir bywyd Llio ar ôl ei hymweliad ag eglwys Llanrhodyn. Daw cwestiynau i'w chorddi a grym nerthol i rwygo...

Ewch | Go
2.95

Al   (Manon Steffan Ros)
Mae'r nofel yn ymdrin â thema ysgytwol o orfod dygymod â ffrind yn lladd ei gariad. Mae Cai'n darganfod bod ...

Ewch | Go
3.95

Alffi   (Mared Lewis)
Enw: Alffi Jones; Dosbarth: 9 W*; Prosiect: Dêtio Medi Clarke; Erbyn pryd: Y trip i Baris; Problem: Dim pres; Datr...

Ewch | Go
2.95

Aminah a Minna   (Gwyneth Glyn)
Dilyniant i Mewn Limbo (Anhegwch a rhagfarnau wedi eu cuddio mewn dyddiadur doniol a gafaelgar)

Ewch | Go
2.95

Anji   (Gareth F Williams)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Ar ôl lladd ei mam, aeth A...

Allan o brint
3.95

Annwyl Arholwr   (John G. Rowlands)
Beth yw hyn? Cywaith TGAU arall anobeithiol gan ddisgybl dosbarth pump, neu fyfyrion egin fardd, arlunydd ac athronydd?

Ewch | Go
5.95

Annwyl Smotyn Bach   (Lleucu Roberts)
Yn y flwyddyn 2040 mae Cymru o dan warchae'r Brawd Mawr ac mae'r Gymraeg yn prysur ddiflannu o dan ei reolaeth hollbrese...

Ewch | Go
2.95

Arkies   (Caryl Lewis)
Chafodd Dafydd erioed fawr o gyfle, ond pan ddaw yn aelod o gang yr Arkies, mae'n rhoi'r gorau i ddiodde ac yn dechrau d...

Ewch | Go
3.95

Asiant A   (Anni Llyn)
"Dwi'n dda iawn am gadw cyfrinachau. Er bod fy swydd i'n dibynnu ar gadw cyfrinachau, dwi'n torri 'mol isio dweud w...

Ewch | Go
3.95

Baba Hyll   (Manon Steffan Ros)
Roedd rhywbeth rhyfedd am y goedwig. Rhyw awyrgylch anghynnes. Roedd swn sgrechian yn dod ohoni weithiau. Tylluanod? Llw...

Ewch | Go
2.95

Bach y Nyth   (Nia Jones)
Mae bywyd Dafydd yn boen. Mae'n 15 oed ond yn edrych fel bachgen bach blwyddyn 7 - coese tene fel peips copor a sbots co...

Ewch | Go
6.95

Berw'r Byd 2 Ffeithiol   (Meinir Ebbsworth a Tudur Dylan Jones)
Dyma ail gyfrol o ddeunydd addysgol wedi ei baratoi i gefnogi datblygu sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a meddwl. Mae...

Ewch | Go
6.95

Berw'r Byd 2 Ffuglen   (Meinir Ebbsworth a Tudur Dylan Jones)
Dyma ail gyfrol o ddeunydd addysgol wedi ei baratoi i gefnogi datblygu sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a meddwl. Mae...

Ewch | Go
6.95

Berw'r Byd Ffeithiol   (Meinir Ebbsworth)
Deunydd addysgol CA3 wedi ei baratoi I gefnogi datblygu sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a meddwl. Mae tair uned ar d...

Ewch | Go
6.95

Berw'r Byd Ffuglen   (Meinir Ebbsworth)
Deunydd addysgol CA3 wedi ei baratoi I gefnogi datblygu sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a meddwl. Mae tair uned ar d...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Bore Da   (Gwennan Evans)
Mae Alaw Mai wedi cael llond bol o weithio fel cynhyrchydd ar raglen foreol Pawb FM. A hithau wedi rhoi pymtheg mlynedd ...

Ewch | Go
3.95

Breuddwyd Sin ap Rhys   (Haf Llewelyn)
Mae Siôn a'i frawd yn gorfod byw gyda'u hewythr creulon ar ôl i'w mam gael ei chyhuddo o fod yn wrach a'i ch...

Ewch | Go
5.95

Bwystfilod a Bwganod   (Manon Steffan Ros)
Penliniai mam a brawd Hilda o flaen y teledu fel petaent wedi eu hypnoteiddio gan y bocs bach yng nghornel yr ystafell. ...

Ewch | Go
2.95

Ca Va, Safanna   (Cathryn Gwyn)
Nofel am helyntion merch ifanc o Lydaw a ddaw i aros gyda bachgen o Gymru ar daith gyfnewid.

Ewch | Go
4.95

Callia Alun!   (Haf Williams)
Ym mlwyddyn TGAU yr ysgol mae pethau llawer pwysicach na gwaith ysgol ar feddwl Alun, o gyfrifoldebau'r fferm i'w berthy...

Ewch | Go
5.95

Cam Wrth Gam   (Mared Llwyd)
Mae'n fore dydd Calan ac mae'r efeilliaid Lleu a Cain yn mynd am dro ar eu beiciau newydd yn yr eira. Dyna pryd mae'r dd...

Ewch | Go
4.95

Capten Cymru   (Androw Bennett a Jonathan Humphreys)
Dyddiadur dadlennol sy'n croniclo teimladau ac atgofion Capten Rygbi Cymru yn ystod 1995-96. Dyma gyfrol sy'n portreadu'...

Ewch | Go
2.95

carirhys@hotmail.com   (Mari Stevens)
Cyfres o e-byst gan ddisgyblion ysgol at ei gilydd ac at eu ffrind sy'n sal mewn ysbyty.

Ewch | Go
2.95

Cawl Lloerig   (Nia Royles (gol.))
Dyma lobsgows o gerddi, straeon, jocs a sawl peth difyr arall wedi ei baratoi gan griw o ddisgyblion o Ysgol Botwnnog, P...

Ewch | Go
9.95

CD Berw'r Byd   (Meinir Ebbsworth)
Deunydd addysgol CA3 wedi ei baratoi i gefnogi datblygu sgiliau llafar, darllen, ysgrifennu a meddwl. Mae chwe uned ar d...

Ewch | Go
2.95

Ceri Grafu   (Bethan Gwanas)
Mae Ceri'n teimlo fel pysgodyn mewn llond bwced o falwod. Mae'r athrawon yn gas, y merched yn wirion a'r bechgyn yn gwrt...

Ewch | Go
2.95

Clec Amdani   (Esyllt Maelor)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Ond baglu a llithro nath o.; Rha...

Ewch | Go
5.95

Codi Bwganod   (Rhiannon Wyn)
Doedd Erin ddim am symud i Blas Ceirios. Doedd bywyd ddim yn deg - roedd ganddi rieni boncyrs ac roedd rhyw ysbryd yn af...

Ewch | Go
2.95

Cysgodion Cors Mallerch   (Elgan Phillip Davies)
Cyfres Amlddewis. Rwyt yn garcharor ar ffo o grombil Carnddiffwys - dim ond i ddisgyn i ddwylo Naferyn! Ai dyma ddiwedd ...

Ewch | Go
1.95

Dan Leuad Llyn   (Penri Jones)
Cyfres yr Arddegau; Cyfnod helbulus a chyffrous i griw o ffrindiau yn un o drefi glan môr gogledd Cymru. Yn gefndi...

Ewch | Go
2.95

Dawn Deud   (Dafydd Llewelyn)
Mae ar Sion atal dweud yn yr ysgol, ar yr iard ac ar y stryd - ond nid pan fo ar ben ei goeden. Felly ar ei goeden mae S...

Ewch | Go
4.95

Ddoe yn Ol   (Menna Cravos)
Nofel am dorcyfraith, brwydr yr iaith a throi'r cloc yn ôl.

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Deryn Gln i Ganu   (Sonia Edwards)
Cyffuriau, blacmel, rhyw, cariad, malais, dial, dau deulu'n cydblethu, perthnasau'n chwalu, marwolaeth...; Rhian Preis (...

Ewch | Go
2.95

Deryn Mewn Llaw   (Gwyneth Glyn)
Hwre, gwyliau'r haf ac wythnosau o dorheulo i Becky a Gwawr. Ond yn llechu yng nghanol yr eli haul a'r cylchgronau gyrli...

Ewch | Go
5.95

Diffodd y Sr - Hanes Hedd Wyn   (Haf Llewelyn)
"Edrych, Anni," meddai Ellis, "edrych ar y sêr, Edrych ar y miloedd o glystyrau; fedar neb na dim h...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Dim   (Dafydd Chilton)
Mae Gwyn ac Owain yn dilyn llwybrau gwahanol yn hynny o beth: Owain yn cydymffurfio â threfn Dyn a thrwy hynny'n d...

Allan o brint
5.95

Dyddiadur Troellwr   (Androw Bennett a Robert Croft)
Dyddiadur un tymor yng ngyrfa un o gricedwyr ifainc mwyaf addawol tîm Morgannwg. Llyfr gonest am faes anghyffredin...

Ewch | Go
4.95

Eilian a'r Eryr   (Euron Griffith)
"Ti 'di eistedd ar adain Boeing 737 o'r blaen?"; Does dim byd arbennig am Eilian. Mae'n codi, mynd i'r ysgol, ...

Ewch | Go
5.95

Ergyd Drwy Amser   (Elgan Philip Davies)
"Pan o'n i dy oedran di..."; Mae geiriau Tad-cu yn canu fel tiwn gron yng nghlustiau Alun - a hynny bob tro ma...

Ewch | Go
4.95

Fory Ddaw   (Shoned Wyn Jones)
Nofel am flys, am ieuenctid, am briodasau amherffaith, ac am gyfeillgarwch clos rhwng dwy ferch o gefndiroedd gwahanol.

Ewch | Go
2.95

Gwastraff   (Catrin Jones Hughes)
Stori am griw o 4 rhwng 15 a 17 oed sy'n ymgynnull mewn gardd goffa sydd â chofeb i filwyr o'r ddau ryfel byd. Mae...

Ewch | Go
2.95

Gwerth y Byd   (Mari Rhian Owen)
Pedair drama fer hwyliog i bobl ifanc sydd yn y gyfrol hon. Maen nhw'n darlunio'r gwrthdaro sy'n gallu codi rhwng pobl i...

Ewch | Go
1.95

Gwirioni   (Shoned Wyn Jones)
Nofel ddirdynnol ac emosiynol am brofiadau merch yn ei harddegau sy'n cael ei chaethiwo mewn perthynas dreisgar. Cyfleir...

Ewch | Go
2.95

Gwyl!   (Peter Davies)
Drama ar gyfer disgyblion uwchradd, sy'n addas ar gyfer ysgolion a chwmnïau drama. Mae'n dilyn hynt 4 o fechgyn yn ...

Ewch | Go
3.95

Haciwr   (Hywel Griffiths)
Noson braf o haf yn Aberystwyth. Tân mewn adeilad ar gampws y Brifysgol. Nodiadau pwysig yn cael eu llosgi. Merch ...

Ewch | Go
2.95

Hap a...   (Rhian Staples)
Un o 5 drama Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.
; Lloyd: Mwmbwls. Cym on. Un d...

Ewch | Go
2.95

Helfa Drysor   (Fflur Dafydd)
Pedwar ffrind yn dathlu gorffen Lefel A drwy fynd ar helfa drysor - oes trysor yn Llyn y Lleuad, tybed? Rhan o gyfres Dr...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Hi yw fy ffrind: Codi'r Llenni   (Dafydd Llewelyn a Lowri Cynan)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Hi yw fy Ffrind" yn ogystal a gweithgareddau...

Ewch | Go
4.95

Hwdi   (Gareth F Williams)
"Pan faglodd i'r ty a chau'r drws yn frysiog, gallai fod wedi taeru iddi gau'r drws yn wyneb rhywun."; Nid yw ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

I Dir Neb (Codi'r Llenni)   (Rhiannon Wyn a Catrin Jones)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "I Dir Neb" yn ogystal a gweithgareddau dosba...

Allan o brint
2.95

I Grombil Garnddiffwys   (Elgan Phillip Davies)
Cyfres Amlddewis. Cei di, Dinogad, dy daflu eto i fyd dieithr, llawn peryglon yn dy ymchwil am y Brenin Dion; lluniau ga...

Ewch | Go
2.95

Iawn Boi?:-)   (Caryl Lewis)
Mae nerfau Catrin yn rhacs, rhwng straen paratoi at TGAU, Mer ei ffrind a rhyw greisis o hyd a'i theulu'n plygu dan bwys...

Ewch | Go
2.95

Isio Bet?   (Bedwyr Rees)
Nofel arall yn y gyfres boblogaidd i ddarllenwyr yn eu harddegau. Hanes John, Jason a Pits sy'n cicio'u sodlau yn ceisio...

Ewch | Go
3.95

Jac   (Guto Dafydd)
Dyma'r nofel olaf yng Nghyfres Pen Dafad ar gyfer darllenwyr 11-15 oed. ; Mae Jac yn dod o hyd i gorff marw yn y twyni t...

Ewch | Go
2.95

Jibar   (Bedwyr Rees)
Stori anhygoel am ddau fachgen yn eu harddegau sy'n chwaraewyr rygbi dawnus yn cael eu twyllo i ymuno â thîm...

Ewch | Go
2.95

Llanast   (Gwen Lasarus)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Weithiau, mae dau lwybr yn croes...

Ewch | Go
5.95

Llawlyfr Athrawon Dramau'r Drain   (Meinir Ebbsworth)
Llawlyfr Athro sy'n cynnwys syniadau am ymarferion i athrawon ac arweiniad i ddisgyblion sydd am ddefnyddio'r dramau fel...

Ewch | Go
5.95

Llawlyfr Athrawon Pen Dafad 1   (Meinir Ebbsworth)
Pecyn o adnoddau dysgu ar gyfer y dosbarth. Y nod yw sbarduno disgyblion i drafod themau, mynegi barn, chwarae rol, creu...

Ewch | Go
5.95

Llawlyfr Athrawon Pen Dafad 2   (Gwawr Maelor)
Yn y gyfrol hon ceir pecyn o adnoddau y gellir eu defnyddio mewn gwersi Cymraeg. Y nod yw sbarduno disgyblion i drafod y...

Ewch | Go
4.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Llinyn Trns   (Bethan Gwanas)
Nofel gyffrous i'r arddegau am griw o blant ysgol sy'n mynd am benwythnos i wersyll gwyliau. Yng nghanol y dringo a'r ca...

Ewch | Go
9.95

Llwybrau Lln   (Emyr Llywelyn)
Cyfrol sy'n rhoi arweiniad i ddisgyblion hyn ysgolion uwchradd ar y grefft o werthfawrogi rhyddiaith a barddoniaeth gan ...

Ewch | Go
5.95

Llwyth   (Bethan Gwanas)
"Rheda! Rheda nes byddi'n methu rhedeg mwy!"; Mae Bleddyn, 14 oed, yn ddewr, yn gyfrwys ac yn chwip o ddyn gyd...

Ewch | Go
1.75

Marc Daniel   (Dafydd Parri)
Ditectif preifat o Gymro - James Bond Cymraeg - ar antur gynhyrfus, beryglus ar draws Ewrop ac at lethrau'r Alpau.

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Mari Wyn   (Sara Ashton)
"Paid byth ag anobeithio! O'r holl rymoedd sydd yn gwneud gwell byd, does 'na'r un mor anhepgorol, yr un mor rymus ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Martha, Jac a Sianco (Codi'r Llenni)   (Caryl Lewis a Catrin Jones)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Martha, Jac a Sianco" yn ogystal a gweithgar...

Allan o brint
2.95

Melltith Madog   (Angharad Puw Davies a Mererid Puw Davies)
Cyfres Amlddewis. Mordaith hir a pheryglus i'r Amerig i chwilio am neb llai na Madog.

Ewch | Go
2.95

Mewn Limbo   (Gwyneth Glyn)
Dyddiadur chwerw-felys bachgen yn ei arddegau sydd ag anawsterau dysgu (oherwydd ei fod yn dioddef o dyslecsia), yn gocy...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Mewn Limbo (Codi'r Llenni)   (Gwyneth Glyn a Lowri Cynan)
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel "Mewn Limbo" yn ogystal a gweithgareddau dosb...

Ewch | Go
2.95

Ni'n Dau   (Ceri Elen)
Un o 5 nofel Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Hawys: Does arna i ddim isio wyn...

Ewch | Go
4.95

Nico   (Leusa Fflur Llewelyn)
"Helôô! Mae Nico Morgan isho gwybod oes 'na rywun yna?" ; "Nac oes," atebodd y gwynt, a ...

Ewch | Go
2.95

Noson Boring i Mewn   (Alun Jones (gol.))
Cyfrol o pump o straeon byrion ar y thema cylchoedd, yn cynnwys hanesion am ddynion tân, hunllefau, dial, unigrwyd...

Ewch | Go
2.95

Noson Wefreiddiol i Mewn   (Alun Jones (gol.))
Pump o straeon byrion am fywyd pobl ifanc. Awduron yn cynnwys Owain Meredith, Mared Llwyd, Gwenno Mair Davies, Llinos Da...

Ewch | Go
4.95

O Ddawns i Ddawns   (Gareth F Williams)
Wedi noson yng nghefn y Queens ym Mhorthmadog, mae Gwenno, merch ysgol 16 oed, yn disgwyl plentyn. Yn ei huffern fach, g...

Ewch | Go
3.95

Ofn yn y Nos   (Greville James)
Yn hollol annisgwyl iddo, tra ar wyliau, daw Gareth Prys yn rhan o ymgyrch y gwasanaethau cudd i ddrysu cynllwyn gan far...

Dim stoc dros dro
1.99

Os Mts   (Bethan Gwanas)
Mae Ann yn mynd i briodi Dylan. Ond mae'n rhaid iddi fynd ar benwythnos cwennod (hen weekend) yn gynta. Hanna, ei met go...

Ewch | Go
5.95

Pam Fi Duw ddy Mwfi   (John Owen)
Cyfweliadau dadlenol gyda chymeriadau'r gyfres deledu. Llawn gwybodaeth bersonol am eu ffrindau, eu bywyd rhywiol, a'u b...

Ewch | Go
5.95

Pam Fi Eto, Duw?   (John Owen)
Dilyniant i ddyddiadur Rhys wrth iddo fynd i ddosbarth chwech Ysgol Glynrhedyn. Cyfle arall i ddilyn helyntion Spikey, L...

Ewch | Go
5.95

Pam Fi, Duw, Pam Fi?   (John Owen)
Darlun o fywyd yn un o ysgolion uwchradd dwyieithog de Cymru trwy lygaid Rhys, un o'r disgyblion. Mae'r hiwmor mor fentr...

Ewch | Go
6.95

Pam Ni Duw?   (John Owen)
Cyfrol ola John Owen am fywydau gwallgo Sara a Cwcw. Tra fod Sara'n llwyddo i gael Ffocsi a Bebi Spans i ymladd drosti, ...

Ewch | Go
19.95

Pecyn Berw'r Byd   (Meinir Ebbsworth)
Pecyn o ddau lyfr a CD yn cyflwyno themâu amrywiol i rai sy'n astudio Cymraeg yng nghyfnod Allweddol 3.

Ewch | Go
9.95

Pecyn Berw'r Byd 2   (Meinir Ebbsworth a Tudur Dylan Jones)
Cyfle i brynu dwy gyfrol Berw'r Byd 2 am bris gostyngol o £9.95. Adnodd ar gyfer datblygu sgiliau llafar, darllen,...

Ewch | Go
20.00

Pecyn Cyfres Mellt   (Amrywiol)
Pecyn o 6 nofel yng Nghyfres Mellt i'r arddegau. ; Yn cynnwys:; Eilian a'r Eryr (Euron Griffith); Hwdi (Gareth F William...

Ewch | Go
50.00

Pecyn Cyfres y Dderwen   (Amrywiol)
Pecyn cyflawn o nofelau Cyfres y Dderwen, sy'n ddarllen heriol ar gyfer yr arddegau hwyr ac yn addas i oedolion yn ogyst...

Ewch | Go
5.95

Pedwar   (Lleucu Roberts)
"Fe wnaf i'n siwr ein bod ni'n pedwar yn aros gyda'n gilydd - beth bynnag sy'n digwydd."; Mae'n hawdd gwneud a...

Ewch | Go
2.95

Pen Dafad   (Bethan Gwanas)
Ti 'di clywed am Werewolf yn do? Wel mae Dewi Lloyd, bachgen 13 mlwydd oed yn troi mewn i ddafad!!; Fersiwn Saesneg ar ...

Ewch | Go
3.95

Pen yr Enfys   (Leusa Fflur Llewelyn)
Mae'r nofel liwgar hon ar gyfer yr arddegau wedi'i lleoli mewn gwlad ddychmygol o'r enw Pen yr Enfys. Yn y wlad honno, m...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Pentre Saith   (Ceri Elen)
Cain yw prif gymeriad y nofel hon, ac mae'r 'saith' yn y teitl yn cyfeirio at Saith Rhyfeddod Naturiol y Byd a Saith Oes...

Ewch | Go
3.95

Powdwr Rhech   (Eirug Wyn)
Ar ol cael eu gwahardd o weld gemau pel-droed, mae Dingo a Wayne yn ceisio ffeindio ffordd o fynd i Old Traford i weld M...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Prism   (Manon Steffan Ros)
Mynd i aros gyda'u tad yn ei fflat yng Nghaerdydd yw'r trefniant i Twm a Math yn ystod y gwyliau haf. Mae Math yn diodde...

Ewch | Go
3.95

Prosiect Nofa   (Andras Millward)
Nofel wyddonias anghyffredin am fodolyn o'r dyfodol yn teithio'n ôl i'r presennol i geisio dadwneud yr hyn sydd we...

Ewch | Go
4.95

Rhaffu Celwyddau   (Gwenno Hughes)
Un o nofelau ar gyfer 12-15 oed. Mae'n adrodd hanes Non sy'n gorfod dod i delerau â newyddion syfrdanol am ei thad...

Ewch | Go
3.95 Ychwanegu eLyfr i
3.95

Rhyfel Cartref   (Gwenno Hughes)
Dyma nofel fywiog, ddarllenadwy yn y gyfres boblogaidd Pen Dafad.; Byw gyda'i mam a'i thaid mae Manon ar ol i'w rhieni w...

Ewch | Go
5.95

Rhywle yn yr Haul   (Sonia Edwards)
Dylai ysbryd gael llonydd rywle yn yr haul.; Mae carreg fedd Nel yn syml, mewn llecyn cysgodol sy'n cael golau haul diwe...

Ewch | Go
3.95

Samhain   (Andras Millward)
Nofel ffantasi i'r arddegau. Wrth deithio trwy wlad ddychmygol mae'r arwr yn cyfarfod â llu o greaduriaid ffantasi...

Ewch | Go
7.95

Sbectol Inc   (Eleri Ellis Jones (gol.))
Cyfrol swmpus o gerddi ar themâu oesol fel ieuenctid, serch dynol a gwlatgarol, ac anobaith a marwolaeth, gan feir...

Ewch | Go
2.95

Sbinia   (Bedwyr Rees)
Stori sy'n cychwyn gyda Gari yn piso drwy dwll llythyrau Mrs Hughes Hanes o'r ysgol! 'Mae yma feiddgarwch hwyliog - gyda...

Ewch | Go
3.95

Sgr   (Bethan Gwanas)
Nofel fywiog i'r arddegau wedi ei hysbrydoli gan yr arddegau! Sut brofiad yw symud i fyw o'r gogledd i'r de, troi'n Benb...

Ewch | Go
5.95

Sgrech y Mr   (Casia Wiliam)
Mae Siôn Watcins wrth ei fodd yn dringo a fforio ac mae'n casau gwaith ysgol.Mae gwyliau'r haf ar y gorwel ac mae ...

Ewch | Go
3.95

Sgribls Hogan Flr   (Gwen Lasarus)
Croeso i fyd Corin, y ferch yn ei harddegau sy'n cael problemau gyda'i rhieni, bechgyn wel pob dim mewn gwirionedd. Dym...

Dim stoc dros dro
2.95

Sgwbidw Aur   (Caryl Lewis)
Nofel fer fywiog am helyntion tad a mab sydd wrth ei fodd yn ralïo, gan awdures Iawn Boi!, a enillodd wobr Tir na n...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Siarad   (Lleucu Roberts)
Efrog Newydd 9/11.; Mae awyren ar fin taro un o'r tyrau.; Caerdydd 9/12.; Mae ergyd yn chwalu un teulu yn deilchion.; Ma...

Ewch | Go
3.95

Snogs a Sgribls Hogan Flr   (Gwen Lasarus)
Nofel ar ffurf dyddiadur difyr merch ifanc yn cofnodi'r modd y mae'n dygymod â throeon bywyd, siom a chyffro syrth...

Ewch | Go
3.95

Stori Sara   (Shoned Wyn Jones)
Dydy gwersi Mathemateg Blwyddyn Deg fawr o sbort i Sara ar hyn o bryd. Mae'r athrawes Angela Harris ar fin priodi ei tha...

Ewch | Go
5.95

Stwff Guto S Tomos   (Lleucu Roberts)
"Bydd pawb yn meddwl bo ti'n treial dynwared Adrian Mole," medde Mam. "Adrian Mole?" medde fi. "...

Ewch | Go
2.95

Su'ma'i Waaa!   (Gwenno Mair Davies)
Caiff pum disgybl eu noddi i dreulio noson mewn hen blasdy sy wedi mynd a'i ben iddo. Beth tybed sy'n dychryn yn ystod y...

Ewch | Go
4.95

Swshi, Snogs a Sgribls Hogan Flr   (Gwen Lasarus)
Mae Corin yn ol ac mae ei bywyd mor gyffrous ag erioed: Mae Dad yn stresd, Gethin yn niwsans a Mam yn iar. Mae'r genod w...

Ewch | Go
7.95

Themau ein Lln   (Emyr Llywelyn)
Dyma gyfrol bwysig arall gan Emyr Llywelyn sy'n rhoi arweiniad ar waith pedwar llenor cyfoes, sef Caryl Lewis, Mihangel ...

Ewch | Go
1.95

Tro i'r Castell   (Eleri Davies)
Cyfres Amlddewis. Antur yng Nghastell Dinefwr, llys y Tywysog Rhys ap Tomos. Antur aml-ddewis i blant sydd yn nofel hane...

Ewch | Go
2.95

Trwy Ogof Arthur   (Angharad Puw Davies a Mererid Puw Davies)
Antur aml-ddewis - y dasg yw darganfod Arthur ac achub Cymru, pan lania lloeren ar Ynys Enlli, a channoedd o fodau glas ...

Ewch | Go
5.95

Trwy'r Darlun   (Manon Steffan Ros)
Ydych chi'n chwilio am nofel y bydd yn anodd i chi ei gosod o'r neilltu cyn cyrraedd y dudalen olaf un? ; Fyddech chi'n ...

Ewch | Go
5.95

Trwy'r Tonnau   (Manon Steffan Ros)
Mae "Trwy'r Tonnau" yn ddilyniant i "Trwy'r Darlun". Aiff Cled a Sian unwaith eto i wlad hudol Crug,...

Ewch | Go
4.50

Un Cythraul yn Ormod   (Andras Millward)
Nofel ffantasïol, llawn arswyd. Caiff Cantrell, yr ymchwilydd preifat, ei dynnu i fyd o laddwyr milain, asiantau'r ...

Ewch | Go
3.95

United!   (Eirug Wyn)
Mae Wayne a Dingo mewn trwbwl byth a beunydd. Ar ol chwarae tric ar yr athro gwyddoniaeth mae'r ddau yn cael eu gwahard...

Ewch | Go
2.95

Waliau   (Bedwyr Rees)
Un o 5 drama Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.; Josh: Ma'n rhaid i chdi ga'l hel...

Ewch | Go
3.95

Wel, Gymru Fach!   (Lleucu Roberts)
Mae Gwion a Tudur yn casau ei gilydd â chas perffaith. Gog yw Tudur a Hwntw yw Gwion! Ond a fydd tarfiad teulu o L...

Ewch | Go
5.95

Y Bancsi Bach   (Tudur Dylan Jones)
Bancsi oedd arwr mawr Owen. Y dyn lledrithiol hwnnw a oedd yn creu graffiti yn ystod y nos ond, erbyn y bore, roedd yr a...

Ewch | Go
5.95

Y Cwestiwn Mawr   (Meinir Pierce Jones)
Syniad Dan o uffern ydi cael ei anfon i aros efo'i ewythr Roli yn Sir Fon tra mae ei fam yn mynd ar daith i Beriw. Ond m...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

Y Ddinas ar Ymyl y Byd   (Arwel Vittle)
Hanner canrif ers yr Argyfwng, deuddeg mlynedd ers yr Haint, mae natur wedi troi ben i waered a'r byd wedi troi'n anialw...

Ewch | Go
5.95

Y Ddwy Lisa: Cysgod yr Hebog   (Gareth F Williams)
Mae "Cysgod yr Hebog" yn ddilyniant i "Sgrech y Dylluan". Yn y nofel hon down i adnabod teuluoedd y ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Y Ddwy Lisa: Sgrech y Dylluan   (Gareth F Williams)
Mae "Sgrech y Dylluan" yn nofel gignoeth, gyfoes, yn adrodd hanes Lisa Angharad a Lisa Marie. Mae'r ddwy ar yr...

Ewch | Go
3.95

Y Dyn Gwyrdd   (Gareth F Williams)
Un tro - yn reit ddiweddar, a dweud y gwir - roedd bachgen ifanc o'r enw Derwyn yn byw efo'i dad a'i fam mewn hen fwthyn...

Ewch | Go
2.95

Y Gwyliwr   (Lowri Cynan)
Un o 5 drama Cyfre Copa ar gyfer yr arddegau, sy'n addas i'w defnyddio yn y dosbarth.
; Mair: Shwt? O't ti ddim wedi ...

Ewch | Go
3.95

Y Mabin-OD-I   (Hilma Lloyd Edwards)
Cyfres yr Arddegau; Ffantasi ddoniol a chyfoes sy'n benthyg cymeriadau a themâu o'r Mabinogi. Darllenwch am gynllw...

Ewch | Go
5.95

Y Planhigyn   (Mihangel Morgan)
Cafodd Martin ei orfodi i fynd i siopa gyda'i fam a'i chwaer, Siwsi. Ond pan welodd blanhigyn bach rhyfedd ar werth yn y...

Ewch | Go
5.95

Y Tatw   (Mari George)
Roedd bywyd Catrin yn braf cyn iddi symud ty, newid ysgol a chwrdd â Jan. Jan - y ferch wnaeth newid popeth...; Ar...

Ewch | Go
5.95

Yani   (Mari Stevens)
Mae Gwawr yn teithio i Awstralia i ymweld a'i thad dros y Nadolig. Teimladau cymysg sydd ganddi wrth gyfarfod a'i theulu...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
5.95

Yr Alarch Du   (Rhiannon Wyn)
Un eiliad, un castell, un alarch, un corff.; Mae'r ffair wedi dod i Gaernarfon ac wedi cael effaith andwyol ar dri o dri...

Ewch | Go
2.95

Yr Ysbryd (Dramau'r Drain)   (Caryl Lewis)
Mae byd Ioan ar chwal wedi i'w frawd farw. Drama sensitif am ymdopi gyda galar a bwlio. Rhan o gyfres Dramau'r Drain

Llyfrau Saesneg
Ewch | Go
4.95

Gold Hunter   (William Vaughan)
Ym 1864 mae bachgen un-ar-bymtheg mlwydd oed yn dwyn cynilion ei fam weddw ac yn hwylio o Gaerdydd i Awstralia i chwilio...

Ewch | Go
5.95

On the Other Hand   (Jean Gill)
Mae Jamie yn lawchwith ac wedi cael llond bol ar gael ei alw'n lletchwith gan Kelly a'i giang. Mae'n penderfynu lansio p...

Ewch | Go
3.95

Ramboy   (Bethan Gwanas)
Ti 'di clywed am Werewolf yn do? Wel mae Dewi Lloyd, bachgen 13 mlwydd oed yn troi mewn i ddafad!!; (Cyfieithiad Saesne...

Ewch | Go
5.95

The Black Legion   (William Vaughan)
Goresgyniad y Ffrancwyr ar Sir Benfro ym 1797 - un o'r penodau mwyaf dramatig yn hanes Cymru - sy'n ffurfio cefndir i'r ...

Ewch | Go
5.95 Ychwanegu eLyfr i
4.95

The Great Purple Sphere   (Huw Jones)
Mae arian yn brin yng nghartref Jasper Tuttle. Nid yw'n disgwyl cael unrhyw fath o wyliau haf, nes daw'r Athro Lightship...

Ewch | Go
6.95

The Prince and the Patriot   (John D Rogers)
1969: Mae arwisgiad Tywysog Cymru yn agosau. Mae Geraint, disgybl chweched dosbarth, yn ymuno a sefydliad gyfrinachgar -...
Chwilio'r catalog am: neu gyfuniad o'r meysydd isod:
ISBN neuAllweddair
AwdurTeitl
Y Lolfa, Talybont, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru/Wales SY24 5HE     +44(0) 1970 832 304